Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin04.12.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

04.12.2023


Rypin, dnia 01.12.2023 r.
 
RRW.6730.115.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 c ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz 775 z późn. zm.), w związku z nieuregulowanym stanem prawnym właścicieli działek nr ewid. 169/1 i 170/1 w miejscowości Kowalki,

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania znak: RRW.6730.115.2023, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla działki o nr ewidencyjnym 173/1, w miejscowości Kowalki położonej w gminie Rypin.
   W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (4 grudnia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (4 grudnia 2023, 15:25:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119