Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin07.12.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.12.2023


Rypin, dnia 06.12.2023 r.
 
RRW.6733.CP.6.2023
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
  Stosownie do art. 49, w myśl art. 113 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
zawiadamiam,
o wydaniu postanowienia z dnia 06.12.2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wójta Gminy Rypin z dnia 23.03.2023 r. znak: RRW.6733.CP.6.2023 dla inwestycji pn: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 147, 139, 188 położonych w miejscowości Zakrocz – gmina Rypin.
    W treści decyzji omyłkowo podano błędne ustalenia dla planowanej inwestycji. Według informacji podanych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentów prawidłowe parametry powinny wyglądać jak w sentencji postanowienia.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Zakrocz na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (7 grudnia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (7 grudnia 2023, 14:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77