Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin14.05.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.05.2024


Rypin, dnia 14.05.2024 r.
 
RRW.6733.CP.6.2024
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Rypin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rusinowo” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 13/1, 78/1, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6 i 24/7 w miejscowości Rusinowo położonych w  gminie Rypin.
    W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (14 maja 2024)
Opublikował: Marcin Witulski (16 maja 2024, 15:04:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141