Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin14.05.2024

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

14.05.2024

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 maja 2024 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się II sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad II sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad I sesji rady gminy odbytej w dniu 7 maja 2024 roku,
c) przyjęcie porządku obrad II sesji rady gminy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji budżetowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji oświatowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2024 – 2029.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rypin pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rypin pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycyjnego zadania  drogowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Rypin.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2024 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2024 – 2029.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych przez Gminę Rypin na okres do dnia 31 grudnia 2024 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2023 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu korzystania z infrastruktury, powstałej w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie parku w Sadłowie”.

18. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Rypin z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

20. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.

21. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

22. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

23. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.

24. Zakończenie obrad II sesji rady gminy.

 
 
                 Przewodniczący Rady

           /-/ Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rypin (14 maja 2024)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 maja 2024, 08:49:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127