Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin13.06.2024

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

13.06.2024

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad IV sesji rady gminy i stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad IV sesji rady gminy,
c) przyjęcie protokołu z obrad III sesji rady gminy odbytej w dniu 21 czerwca 2024 roku.
 

2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Rypin w roku 2023 obejmującego realizację polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy.
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad przedstawionym raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rypin.
 
3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rypin za 2023 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego gminy,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rypin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rypin za 2023 rok,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rypin za 2023 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniami,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2023 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Balin.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Borzymin.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Cetki.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Czyżewo.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dębiany.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dylewo.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Głowińsk.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Godziszewy.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jasin.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kowalki.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Linne.
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Marianki.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowe Sadłowo.
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Podole.
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Puszcza Rządowa.
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rusinowo.
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rypałki Prywatne.
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sadłowo.
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sikory.
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Starorypin Prywatny.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Starorypin Rządowy.
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Stawiska.
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Stępowo.
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Zakrocz.
 
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2024 rok.
 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Gminy Rypin na lata 2024 – 2029.
 
30. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z fontanny gminnej.
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Rypin za rok 2023.
 
33. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
34. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
35. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
36. Zakończenie obrad IV sesji rady gminy.


Przewodniczący Rady

           /-/ Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rypin (13 czerwca 2024)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (17 czerwca 2024, 11:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168