Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin19.06.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

19.06.2024


Rypin, dnia 19.06.2024 r.
 
RRW.6733.CP.9.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 
zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Rypin w dniu 19.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rewitalizacja infrastruktury turystyczno-sportowej na terenie Gminy Rypin – budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 57/3 położonej w miejscowości Starorypin Rządowy i 76 położonej w miejscowości Starorypin Prywatny - gmina Rypin.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie: www.bip.rypin.pl.,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Starorypin Rządowy i Starorypin Prywatny na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (19 czerwca 2024)
Opublikował: Marcin Witulski (19 czerwca 2024, 14:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238