Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin24.06.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

24.06.2024


Rypin, dnia 24.06.2024  r.
 
RRW.6733.CP.9.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Rypin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rewitalizacja infrastruktury turystyczno-sportowej na terenie Gminy Rypin – budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 57/3 położonej w miejscowości Starorypin Rządowy i 76 położonej w miejscowości Starorypin Prywatny - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, celem uzgodnienia.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Starorypin Rządowy i Starorypin Prywatny na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (24 czerwca 2024)
Opublikował: Marcin Witulski (24 czerwca 2024, 13:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237