Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych przez Gminę Rypin.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OS.2710.16.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 1. Za najkorzystniejszą ofertę złożoną wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz. Wartość oferty: 66.042,54 zł  

zamówienie na:

dostawę miału węglowego wraz z transportem do kotłowni w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 2710.15.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2012  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Iwany – Starorypin Pr. dł. 1800,0 m

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 2710.14.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa-modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Linne - Jasin od km 0+000 do km 2 + 008

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.12.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OS.2710.13.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiany

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: P.2710.10.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego Aktywna integracja w gminie Rypin.

zamawiający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 218502-2012
wartość: Poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87 – 500 Rypin, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GOPS.2710.1.2012 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rypin”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Technologiczne POLWIND sp. z o.o., Kaniewo 41, 87 – 890 Lubraniec, na podstawie kryteriów wyboru oferty określonych w SIWZ. Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył dokumenty, które potwierdzają ich spełnianie. Cena oferty brutto 74.490,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) jest kwotą, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny określonych w SIWZ uzyskała liczbę 100 punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez członków komisji za wymienione w SIWZ poszczególne kryteria oceny, z uwzględnieniem wagi tych kryteriów : 1. Cena oferty brutto – 25 pkt 2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji indywidualnych spotkań z psychologiem, treningu kompetencji społecznych, warsztatów motywacyjnych i zarządzania budżetem domowym oraz warsztatów umiejętności wychowawczych – 10 pkt 3. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji warsztatów z doradcą zawodowym – 5 pkt 4. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji warsztatów gotowania – 5 pkt 5. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Podstawy kosmetyki, stylizacja paznokci i wizaż” – 5 pkt 6 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Kucharz małej gastronomii” – 5 pkt 7. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 5 pkt 8. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera” – 5 pkt 9. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Szwaczka” – 5 pkt 10. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Prawo jazdy kat. B” – 5 pkt 11 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Opiekunka dziecięca” – 5 pkt 12. Ilość wykonanych – 20 pkt Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY RYPIN

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2710.07.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty ponizej 

zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Marianki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.3.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Informacja o odrzuceniu i wyborze oferty poniżej jako plik .pdf 

zamówienie na:

Wyposażenie świetlic wiejskich w Sadłowie, Stępowie i Godziszewach

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 2710.04.12
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2012

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.05.2012
wartość: poniżej kwot określ. w przep. wydanych na podst. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w asortymencie od 1 do 4 złozyła firma Usługi Geodezyjne Mikołaj Dudra z Rypina.  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)