NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/37/07Rady Gminy Rypinz dnia 27 lutego 2007w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )

Uchwała nr VI/37/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 lutego 2007


w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się plan pracy komisji rewizyjnej rady gminy na rok 2007 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

uchwała (10kB) plik

załącznik (68kB) plik




metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 kwietnia 2007, 14:14:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1404