NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/43/07Rady Gminy Rypinz dnia 28 marca 2007w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Rypin Pani Małgorzaty Czajkowskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 8 pkt 31 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 )

Uchwała nr VII/43/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 marca 2007


w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Rypin Pani Małgorzaty Czajkowskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 8 pkt 31 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Powiadamia się Skarbnika Gminy Rypin Panią Małgorzatę Czajkowską o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Rypin oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego dalej oświadczeniem lustracyjnym.

§ 2

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 3

Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji Skarbnika Gminy Rypin.

§ 4

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rypin do doręczenia powiadomienia Skarbnikowi Gminy Rypin do dnia 6 kwietnia 2007 r. oraz przyjęcia oświadczenia lustracyjnego i wykonania innych czynności administracyjnych związanych z postępowaniem lustracyjnym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

plik do pobrania (11kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (7 maja 2007, 09:08:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3083