NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/44/07Rady Gminy Rypinz dnia 28 marca 2007w sprawie stwierdzenia, że rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójtaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 oraz Nr 181, poz. 1524 )

Uchwała nr VII/44/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 marca 2007


w sprawie stwierdzenia, że rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 oraz Nr 181, poz. 1524 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Stwierdza się, że rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi
na działalność wójta złożonej przez p. Tomasza Daniszewskiego
zam. Puszcza Rządowa w sprawie poprawności przeprowadzonych wyborów
sołtysa w miejscowości Puszcza Rządowa.
2. Skargę przekazuje się komisji rewizyjnej rady gminy w celu ustalenia
zasadności zarzutów przedstawionych w skardze.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

plik do pobrania (68kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (7 maja 2007, 09:13:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1795