NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/146/08Rady Gminy Rypinz dnia 12 listopada 2008w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżewo - RakowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XX/146/08
Rady Gminy Rypin
z dnia 12 listopada 2008


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżewo - Rakowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje :


§ 1. Zatwierdza  się  Plan  Odnowy  Miejscowości  Czyżewo - Rakowo na  lata 2009 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
        
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                            
 
   Przewodnicząca Rady
 
                                                                           Janina Iwona Andrzejczuk

Treść uchwały - plik do pobrania (118kB) pdf

Załącznik do uchwały (114kB) pdf

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (1 grudnia 2008, 13:24:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1752