NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/02Rady Gminy Rypinz dnia 26 listopada 2002w sprawie powołania stałej komisji budżetowej

Uchwała nr 5/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 listopada 2002


w sprawie powołania stałej komisji budżetowej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§1

Powołuje się stałą komisję budżetową, zwaną dalej „komisją" w składzie :
 1.  Stanisław Błaszkiewicz
 2.  Jan Dytrych
 3.  Piotr Pawłowski
 4.  Stanisław Sosnowski
 5.  Adam Szalkowski
 6.  Jerzy Jan Wilandt

§2

Przedmiotem działania komisji będzie wydawanie opinii o projektach uchwał budżetowych przedkładanych radzie gminy do rozpatrzenia.

§3

1.Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje wójt w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały.
2.Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonuje wyboru przewodniczącego
i zastępcy przewodniczącego komisji.

§4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady
 
             Piotr Pawłowski

plik do pobrania (13kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (23 lipca 2003, 13:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2833