NULL string(0) ""

Uchwała nr 7/02Rady Gminy Rypinz dnia 26 listopada 2002w sprawie powołania stałej komisji rolnictwa

Uchwała nr 7/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 listopada 2002


w sprawie powołania stałej komisji rolnictwa
 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :

§1

Powołuje się stałą komisję rolnictwa, zwaną dalej „komisją" w składzie :
 1.   Stanisław Błaszkiewicz
 2.   Edward Cichacki
 3.  Tomasz Daniszewski
 4.  Arkadiusz Tomasz Jakubowski
 5.  Wojciech Krajewski
 6.  Jan Pankowski
 7.  Adam Szalkowski
 8.  Jerzy Jan Wilandt

§2

Przedmiotem działania komisji będzie wydawanie opinii o projektach uchwał z zakresu rolnictwa przedkładanych radzie gminy do rozpatrzenia.

§3

1.Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje wójt w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały.
2.Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonuje wyboru przewodniczącego
i zastępcy przewodniczącego komisji.

§4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
 
             Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (23 lipca 2003, 13:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2600