NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/02Rady Gminy Rypinz dnia 26 listopada 2002w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

Uchwała nr 8/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 listopada 2002


w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
 Na  podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :

§1

Powołuje się doraźną komisję statutową, zwaną dalej „komisją" w składzie :
 1.  Arkadiusz Tomasz Jakubowski
 2.  Paweł Kwiatkowski
 3.  Józef Paliński
 4.  Piotr Pawłowski
 5.  Bogusław Lech Rumocki
 6.  Wiesława Sokołowska
 7.  Stanisław Sosnowski

§2

Przedmiotem działania komisji będzie przygotowanie projektu zmian w statucie gminy.

§3

1.Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje wójt w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały.
2.Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonuje wyboru przewodniczącego
i zastępcy przewodniczącego komisji.

§4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodniczący Rady
 
             Piotr Pawłowski

plik do pobrania (13kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (23 lipca 2003, 13:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2612