NULL string(0) ""

Uchwała nr 9/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 9/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :

§1

Ustala się na 2003 rok stawki podatku od nieruchomości :

1/ od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,

2/ od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,27 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) letniskowych - 5,78 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej,
f)  pozostałych - 1,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 


§2

Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.

§3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 09:50:20)

Ostatnia zmiana: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 09:53:42)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2374