NULL string(0) ""

Uchwała nr 10/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 10/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :

§1

Ustala się na 2003 rok stawki podatku od środków transportowych w wysokości :

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
   a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 420,00 zł,
   b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00 zł,
   c)  powyżej 9 ton     - 840,00 zł,

2/ od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a)  równej lub wyżej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - dwie   - 1.800,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy    - 1.800,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - trzy    - 1.800,00 zł,
         - o liczbie osi - cztery i więcej  - 1.800,00 zł,
    c)  równej lub wyższej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - cztery i więcej  - 1.800,00 zł,

3/ od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a)  równej lub wyżej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi – dwie   - 1.800,00 zł,
         - o liczbie osi – trzy    - 1.800,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - trzy     - 1.800,00 zł,
         - o liczbie osi - cztery i więcej  - 1.800,00 zł,
    c)  równej lub wyższej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - cztery i więcej  - 2.200,00 zł,
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a)  od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  - 1.100,00 zł,
    b)  od 5,5 tony i poniżej 9 ton  - 1.100,00 zł,
    c)  od 9 ton i poniżej 12 ton   - 1.100,00 zł,

5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - dwie   - 1.400,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi - dwie   - 1.400,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy    - 1.700,00 zł,
    c)  wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi - dwie   - 1.800,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy    - 2.207,00 zł,

6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - dwie   - 1.400,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi - dwie   - 1.700,00 zł,
    c)  wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi - dwie   - 2.200,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy    - 2.207,00 zł,
7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 700,00 zł,

8/ od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - jedna   - 800,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton :
         - o liczbie osi - jedna   - 800,00 zł,
         - o liczbie osi - dwie     - 800,00 zł,
    c)  równej lub wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi - dwie   - 1.200,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy    - 1.200,00 zł,

9/ od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - jedna   - 800,00 zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi - jedna  - 800,00 zł,
        - o liczbie osi - dwie    - 1.118,00 zł,
    c) wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi - dwie    - 1.472,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy     - 1.400,00 zł,

10/od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
     a) mniejszej niż 30 miejsc   - 700,00 zł,
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.700,00 zł.

§2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe gminy, stanowiące jej własność i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i jednostek pomocniczych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2003 r.  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (33kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 10:06:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2225