NULL string(0) ""

Uchwała nr 11/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2003 rok

Uchwała nr 11/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm. ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. ( M.P. Nr 51, poz. 733 )

uchwala się, co następuje :

§1

Obniża się na 2003 rok cenę skupu żyta do wysokości 26,00 zł za 1 q.

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 10:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2098