NULL string(0) ""

Uchwała nr 12/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2003 rok

Uchwała nr 12/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2003 rok
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o lasach ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. ( M.P. Nr 50, poz. 729 )


uchwala się, co następuje :

§1

Ustala się na 2003 rok cenę sprzedaży drewna w wysokości 111,21 zł za 1 m3.

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  stycznia 2003 r.  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 10:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2179