NULL string(0) ""

Uchwała nr 13/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie stawki podatku od posiadania psów

Uchwała nr 13/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie stawki podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :

§1

Ustala się na 2003 rok podatek od posiadania jednego psa w wysokości 20,00 zł.

§2

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 30 czerwca 2003 r. w kasie urzędu gminy lub u sołtysa.

§3

Wysokość wynagrodzenia inkasentów - sołtysów wynosi 25 % pobranych kwot.

§4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 10:21:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2061