NULL string(0) ""

Uchwała nr 14/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie opłaty administracyjnej

Uchwała nr 14/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie opłaty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :

§1

Wprowadza się opłatę administracyjną na 2003 rok za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, a wykonywane przez organy podległe radzie gminy :
1/za sporządzenie testamentu przed wójtem lub sekretarzem gminy - 190,00 zł,     
2/za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 190,00 zł.

§2

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie urzędu gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1   stycznia 2003 r.  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 10:25:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2557