NULL string(0) ""

Uchwała nr 15/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała nr 15/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :

§1

Ustala się na 2003 rok dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy w wysokości:                                                                   

1/ handel ręczny - 15,00 zł,
2/ samochód osobowy z towarem - 15,00 zł,
3/ inny pojazd z towarem - 15,00 zł.

§2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§3

Opłatę targową pobierają inkasenci - sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia.

§4

Wysokość wynagrodzenia inkasentów wynosi 25 % pobranych kwot opłaty targowej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  stycznia 2003 r.  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (28 lipca 2003, 10:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2295