NULL string(0) ""

Uchwała nr 16/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

Uchwała nr 16/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1044 z późn. zm.).


uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale nr 155/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002 zmienionej uchwałami Rady Gminy nr 166/02 z dnia 4 czerwca 2002 r., Rady Gminy nr 174/02 z dnia 25 czerwca 2002 r., Rady Gminy nr 180/02 z dnia 12 sierpnia 2002 r., Rady Gminy nr 186/02 z dnia 11 września 2002 r., Zarządu Gminy nr 28/02 z dnia l października 2002 r., Rady Gminy nr 187/02 z dnia 4 października 2002 r., Zarządu Gminy nr 30/02 z dnia 25 października 2002 r., Zarządu Gminy nr 31/02 z dnia 13 listopada 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe w kwocie 8.910.905 zł zastępuje się kwotą 8.977.919 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 10.065.015 zł zastępuje się kwotą 9.997.740 zł.

3.  W wydatkach określonych w § l pkt 2 wyodrębnia się :
  1)  wydatki bieżące w kwocie 7.203.675 zł zastępuje się kwotą 7.212.140 zł
  2)  wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.809.600 zł zastępuje się kwotą 2.785.600 zł


Szczegółowe zmiany w dochodach i wydatkach określa załącznik nr 1 i 2 do uchwały.


§2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.019.821 zł są przychody pochodzące z:
- nadwyżki budżetowej w lat ubiegłych w kwocie 1.019.821 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo - przyjęty.

 

Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

Uchwała 16/02 - do pobrania (24kB) plik

Załącznik nr 1 do uchwały 16/02 (85kB) word

Załącznik nr 2 do uchwały 16/02 (91kB) word

Załącznik nr 3 do uchwały 16/02 (24kB) word

Uzasadnienie do uchwały 16/02 (24kB) word

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (31 lipca 2003, 08:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2451