NULL string(0) ""

Uchwała nr 17/02Rady Gminy Rypinz dnia 9 grudnia 2002w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich

Uchwała nr 17/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich
Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 12 ust. 2 statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2001 r. Nr 12, poz. 122 )


uchwala się, co następuje :

§1

Wyznacza się przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich w osobach radnych :
1. Jan Pankowski
2. Jerzy Jan Wilandt

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

               Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (31 lipca 2003, 08:24:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2324