NULL string(0) ""

Uchwała nr 20/02Rady Gminy Rypinz dnia 30 grudnia 2002w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 20/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn zm. ) , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94 , poz. 431 z późn. zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 , poz. 1682)


uchwala się, co następuje:


§1

Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
 I. Informacje składane organowi gminy przez osoby fizyczne :
 1.Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 załącznik Nr 1
 2.Informacja w sprawie podatku leśnego IŁ-1 załącznik Nr 2
 3.Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 załącznik Nr 3

II.Deklaracje na dany rok podatkowy składane organowi gminy przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne lasów państwowych a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa :
 1.Deklaracja na podatek rolny DR-1 załącznik Nr 4
 2.Deklaracja na podatek leśny DL-1 załącznik Nr 5
 3.Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 załącznik Nr 6

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

Uchwała 20/02 do pobrania (23kB) plik

Załącznik nr 1 (111kB) word

Załącznik nr 2 (49kB) word

Załącznik nr 3 i 6 (132kB) plik

Załącznik nr 4 (131kB) word

Załącznik nr 5 (51kB) word

 

 

 

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (31 lipca 2003, 09:29:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593