NULL string(0) ""

Uchwała nr 21/02Rady Gminy Rypinz dnia 30 grudnia 2002w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr 21/02
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Na podstawie  art.   18  ust.   2  pkt  9 ppkt a  ustawy  z  dnia   8   marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje :


§1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach
1/ Kowalki - działka nr 195/1 o powierzchni 0,60 ha,
2/ Rypałki - działka nr 63/1 o powierzchni 1,83 ha,
3/ Głowińsk - działka nr 265 o powierzchni 1,69 ha.

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (31 lipca 2003, 09:38:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2274