Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin, o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości Głowińsk


W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
trzeci przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:
·         Głowińsk, działki nr 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8 o łącznej powierzchni 1,6174ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,1dt żyta.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.08.2016 r. i zakończył wynikiem pozytywnym jednak osoby które wygrały przetarg odmówiły podpisania umowy. Następny przetarg odbył się dnia 16.09.2016r., zakończył się wynikiem pozytywnym jednak w ogłoszeniu o przetargu podano nieprawidłową powierzchnię działek  tj. 1,96ha. Właściwa powierzchnia działek to 1,6174ha.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.   prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rypin.
2.   wpłata wadium w kwocie:
·         200,00 zł (słownie: dwieście złotych) dla nieruchomości położonej w miejscowości Głowińsk, stanowiącej działki nr 265/1, 265/2 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8 o łącznej powierzchni 1,6174ha.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0426 0530  BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Rypin, najpóźniej do dnia 31-10-2016 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy gminy.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium podlega zwrotowi po podpisaniu umowy dzierżawy. Na wniosek wygrywającego przetarg, wadium może zostać zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom po zakończeniu przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
 
Po przetargu wartość czynszu dzierżawnego będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16 o godzinie 10:00.
Z oferentem, który wygrał przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy do dnia 30.09.2019r.
Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Wiesław Skonieczny- inspektor ds. rolnictwa, pokój nr 4, telefon 54 280 97 04 lub Pan Mariusz Paprocki – kierownik referatu rolnictwa i rozwoju wsi, tel. 54 280 97 01 w godzinach pracy urzędu.
 
                                                                                               WÓJT
 
Rypin, dnia 18.10.2016r.                                                      Janusz Tyburski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (18 października 2016)
Opublikował: Mariusz Paprocki (21 października 2016, 14:00:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909