Podstawowe informacje

STYPENDIA  i ZASIŁKI SZKOLNE

1. Stypendia szkolne przyznawane są na okres nie dłuższy jak od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres od października do czerwca w danym roku szkolnym, gdy dochód netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 316 zł.
 
Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2005/2006 będą przyjmowane do dnia 15 września 2005 roku.

Stypendium szkolne udzielane jest w następujących formach:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych i innych pomocy edukacyjnych,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie pomocy nie jest możliwe w innych formach wymienionych w pkt 1-3
 
 
2. Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na wystąpienie niespodziewanego zdarzenia losowego.
 
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego będą przyjmowane w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

Zasiłek szkolny przyznawany jest  bez zbędnej zwłoki w formie:

1) świadczenia pieniężnego
2) rzeczowej – w uzgodnieniu z wnioskodawcą


 

metryczka


Wytworzył: Żaneta Jarzębowska (10 czerwca 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (10 czerwca 2005, 10:12:55)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (17 listopada 2005, 09:06:25)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6751