Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
pok. nr 28, piętro
tel. (0-54) 280 97 28

Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku osób fizycznych ) lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców ( w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną ) kserokopia – oryginał do wglądu,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych ( akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu – w oryginale do wglądu ),
4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
6. Dowód legalności funkcjonowania obiektu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia – wyliczana jest indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art. 11/1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – płatna w kasie Urzędu. 
 

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania.

Tryb odwoławczy
Na postanowienie – służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Rypin. Zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu. Na zezwolenie ( decyzję odmowną ) – służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Rypin. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu.

Uwagi
Dodatkowo za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu uiszczane są opłaty roczne obliczane indywidualnie przez podmiot dla każdego zezwolenia na podstawie art. 11/1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wypis z rejestru handlowego jest ważny 3 miesiące od daty wydania.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 70, poz. 473, z 2007 r., z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chludzińska (29 sierpnia 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (29 sierpnia 2003, 13:31:45)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (3 lipca 2009, 14:19:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4215