Informacje


INFORMACJA
o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 
1. Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r.

2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 7:00 – 21:00.

3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

4. W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy Gminy Rypin głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym województwo kujawsko – pomorskie.

5. Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi zał. Nr 2.

6. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 12 maja 2014 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.
Wzór wniosku stanowi zał. Nr 3 do Informacji.
Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

7. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w dniu 5 maja r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.
Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
 
8. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r.
Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego” sporządzoną w alfabecie Braille’a.

9. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.
Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji.

10. Informacje o przeprowadzanych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w pokojach Nr 19 i 27 Urzędu Gminy Rypin adres ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30  lub telefonicznie Nr tel. 54 280 21 37, Nr fax – u 54 280 21 37 bądź drogą elektroniczną adres email: or@rypin.pl.
 
 
                                                                                                               Wójt
 
  Rypin, 17.04.2014r.                                                      
                                                                                                        Janusz Tyburski
 
 
 
Załączniki:
Załącznik Nr 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin z dnia 23 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (287kB) pdf
Załącznik Nr 2 Wykaz komitetów wyborczych (131kB) pdf   Lista kandydatów na posłów (1998kB) pdf
Załącznik Nr 3 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego (37kB) word
Załącznik Nr 4 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (863kB) pdf


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (218kB) pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (128kB) pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (723kB) pdf

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PKW (8 kwietnia 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 kwietnia 2014, 13:51:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (30 kwietnia 2014, 12:08:42)
Zmieniono: dodanie listy kandydatów na posłów - Uchwała Nr 19/14 Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6073