Do zadań i kompetencji Wójta należą:

 1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.

 2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.

 4. Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał;

3) gospodarowanie mieniem komunalnym;

4) wykonywanie budżetu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


5. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

1) Wójt jest kierownikiem urzędu gminy;

2) Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do  pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

3) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy;

4) Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin  organizacyjny,  nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

6. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.

7. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.  

metryczka


Wytworzył: Julita Lewandowska (16 lipca 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (16 lipca 2003, 15:12:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (26 kwietnia 2023, 10:07:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5799