Informacja

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rypinie Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie działając z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku zawiadomił Radę Gminy Rypin, iż Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 r. ustaliło liczbę ławników wybieranych na kadencję 2024-2027.

W przypadku Rady Gminy Rypin jest to 1 osoba.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) stanowi, że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 z późn. zm.), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023  roku.

Wymagane dokumenty można uzyskać oraz złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Rypin, I piętro pokój nr 27 w godzinach pracy urzędu.
Informacje   związane   z   wyborem   ławników – telefon: (54) 280 97 27.
 


Przewodniczący Rady

/-/ Marek Paweł Śmiechewicz
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (43kB) word

Wniosek - informacja z Krajowego Rejestru Karnego (98kB) plik

Oświadczenie - oskarżenie publiczne lub skarbowe (24kB) word

Oświadczenie - władza rodzicielska (40kB) plik

Lista obywateli zgłaszających kandydata (96kB) word

Klauzula infomacyjna (16kB) word


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rypin (5 czerwca 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 czerwca 2023, 11:35:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (5 czerwca 2023, 12:24:19)
Zmieniono: zmiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1141