NR 1 | NR 2 | NR 3

Treść załącznika

                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 2  

ZASADY PODPISYWANIA PISM
 
§ 1

         Wójt podpisuje:
 
  1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
  2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
  3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
  4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące  Urzędu, 
  5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego  
     imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
  6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma     
      wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu
      prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
  7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
  8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami
      administracji publicznej,
  9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
1)      pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za 
      pośrednictwem radnych,
11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

§ 2

         Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta, lub do podpisania których zostali upoważnieni przez Wójta.

§ 3

         Kierownicy Referatów podpisują:
 
1) pisma związane z zakresem działania Wydziałów, nie zastrzeżone do podpisu 
    Wójta,
2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których
    zostali upoważnieni przez Wójta,
3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu   
    zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

§ 4

         Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

plik do pobrania (28kB) plik
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 09:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5362