NR 1 | NR 2 | NR 3

Treść załącznika

ZAŁĄCZNIK NR 3  


KONTROLA WEWNĘTRZNA
 
§ 1
 

         Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:
 
a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości,
e) terminowości,
f) skuteczności.

§ 2 

         Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 3 

         W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
 
1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności
    poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
 
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu
    działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki
    fragment jego działalności,
 
3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem     
    oraz stopnia przygotowania,
 
4) bieżące - obejmujące czynności w toku,
 
5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych
    czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich 
    kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki     
    organizacyjnej lub stanowiska. 

§ 4

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający
bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
 
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku
    postępowania kontrolnego.
 
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z
    prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty,  
    wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne 
    wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 5 

         Kontroli dokonują:
 
1) Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
    Wójta - w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek  
    organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),
2) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do
    podporządkowanych im pracowników. 

§ 6 

1.  Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 
     5 dni  od daty jej zakończenia,  protokół pokontrolny.
 
2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
 
     a) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
     b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
     c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
     d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
     e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo     
         osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
     f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski
         kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie      
        dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
    g) datę i miejsce podpisania protokołu,
    h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej   
         komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane   
       stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem   
       przyczyn odmowy,
i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych                
    nieprawidłowości.
 
3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje  
    Wójt. 

§ 7  

         W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§ 8 

         Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: pracownik kontrolowany lub Kierownik Referatu i Sekretarz.

§ 9

1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową  
    zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu 
    pokontrolnego.
 
2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych  
    kontroli niż kompleksowa.

plik do pobrania (37kB) plik
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 09:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6662