Podatek od nieruchomości na 2023 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731)

Ustalono stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty, udzielające tych świadczeń - 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem letniskowych, dla których stawka wynosi - 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,08 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1m2 powierzchni.

____________________________________________________________________________

Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony jest w drodze inkasa przez sołtysów na zasadach określonych w odrębnej uchwale. Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (29 listopada 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (2 grudnia 2022, 11:18:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481