2016 r.

2016 r.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2016 rok według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według [...]

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok zostały uchwalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o [...]

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok zostały uchwalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach [...]

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego na 2016 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. [...]

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. [...]

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, zm. poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o [...]

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku [...]

metryczka