Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok zostały ustalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ), art. 5 ust. 1, ust. 12 i ust. 13 oraz 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. z 2004 r. Nr 46, poz. 794 ) :

1/ od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych lub ich części – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej :
- pozostałych budynków lub ich części nie związanych z działalnością gospodarczą ( np. garaże, budynki gospodarcze ), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł,
 
- pozostałych budynków po byłych gospodarstwach rolnych – 1,80 zł,
 
- letniskowych – 6,- zł,
 
2/ od budowli – 2 % ich wartości,
 
3/ od gruntów :
a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub
    leśna bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
    – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
    wodnych 3,50 zł od 1 ha powierzchni,
 
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
    0,20 zł od 1 m2 powierzchni.

___________________________________________________________________________________

Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
- nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody
  i odprowadzania ścieków będących w użytkowaniu gminy Rypin.


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (30 grudnia 2004)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 grudnia 2004, 09:33:35)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (30 grudnia 2004, 10:01:05)
Zmieniono: zmiana danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2170