Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok zostały ustalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku ( M. P. Nr 43, poz. 753 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 46, poz. 794 ) :

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
    a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -    430,- zł,
    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720,- zł,
    c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton -         850,- zł,
 
2/ od  samochodów  ciężarowych  z  zawieszeniem  pneumatycznym  lub
    zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie - 1.600,- zł,
        - o liczbie osi – trzy  - 1.600,- zł,  
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – trzy -                  1.600,- zł,
        - o liczbie osi – cztery i więcej -    1.800,- zł,
    c) równej lub wyższej niż 26 ton :           
        - o liczbie osi – cztery i więcej -    1.800,- zł,
 
3/ od samochodów ciężarowych z innym system zawieszenia osi jezdnych
    o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie -                  1.600,- zł,
        - o liczbie osi – trzy  -                  1.600,- zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – trzy               -                  1.600,- zł,
        - o liczbie osi – cztery i więcej -                  1.800,- zł,
    c) równej lub wyższej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – cztery i więcej -                  2.452,80 zł
 
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
    łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
    pojazdów :
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony -                  1.200,- zł,
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton     -                  1.200,- zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton        -                  1.200,- zł,
 
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
    łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
    zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
    zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie -                  1.500,- zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi – dwie -                  1.500,- zł,
        - o liczbie osi – trzy  -                  1.800,- zł,
    c) wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi – dwie -                  2.000,- zł,
        - o liczbie osi – trzy  -                  2.300,- zł,
 
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
    łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym system zawieszenia osi jezdnych
    o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie  -                  1.500,- zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi – dwie  -                  1.937,76 zł,
 
    c) wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi – dwie -                  2.300,- zł,
        - o liczbie osi – trzy  -                  2.548,65 zł,
 
7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
    dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
    związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
    rolnego – 700,- zł,
 
8/ od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
    pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – jedna  -                     800,- zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton :
        - o liczbie osi – jedna  -                     800,- zł,
        - o liczbie osi – dwie    -                     850,- zł,
    c) równej lub wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi – dwie   -                  1.200,- zł,
        - o liczbie osi – trzy    -                  1.200,- zł,
 
9/ od przyczep lub naczep z innym system zawieszenia osi jezdnych
    o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – jedna  -                     800,- zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi – jedna  -                     900,- zł,
        - o liczbie osi – dwie    -                  1.292,- zł,
    c) wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi – dwie    -                  1.700,- zł,
        - o liczbie osi – trzy     -                  1.300,- zł,
 
10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
      a) mniejszej niż 30 miejsc             -                     800,- zł,
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -                  1.800,- zł,

_____________________________________________________________________

Zwalnia się z podatku od środków transportowych :
- środki transportowe gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej                   
  3,5 tony.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (30 grudnia 2004)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 grudnia 2004, 09:46:50)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (30 grudnia 2004, 10:01:47)
Zmieniono: zmiana danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1598