Treść

Rozdział  1
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1

         Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rypin zwany dalej Regulaminem, określa:
1)   zakres działania i zadania Urzędu Gminy Rypin, zwanego dalej Urzędem,
2)   organizację Urzędu,
3)   zasady funkcjonowania Urzędu,
4)   zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów i
      stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2 

         Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rypin,
2)  Radzie  - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Rypin ,
3)  Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku,  - należy przez to rozumieć odpowiednio: 
     Wójta  Gminy Rypin, Sekretarza Gminy Rypin, Skarbnika Gminy Rypin

§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Rypin         
 
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 
3. Siedzibą Urzędu jest Rypin ul. Lipnowska 4 .

§ 4

 Urząd jest czynny w: poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30,
 we wtorki w godzinach od 7:30 do 16:00, w piątki w godzinach od  7­­:30  do  15:00.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 10:05:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5324