Treść

Rozdział  4
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 10

    Urząd działa według następujących zasad:
 
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa, 
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Referaty
    oraz wzajemnego współdziałania.

§ 11

         Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12

        Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 13

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny,  
    celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w 
    zarządzaniu mieniem komunalnym.
 
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty,        
    zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14 

1.  Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i
     służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych   
     pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie   
     powierzonych zadań.
 
2.  Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą 
     odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
 
3.  Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób  
     zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to 
     odpowiedzialność przed Wójtem.
 
4.  Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi
     przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
 
5.  Zasady podpisywania pism przez Wójta i kierowników referatów określa
     załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 15

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie
prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
 
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 3    
    do Regulaminu.

§ 16

1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w 
    zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami
     organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji,  
     wzajemnych konsultacji i współpracy przy opracowywaniu decyzji, 
     zarządzeń i. t. p.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 10:13:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5996