Treść

Rozdział  2
 
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU
 
§ 5

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych
    organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
 
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego
    wykonywania spoczywających na Gminie:
 
    1) zadań własnych,
    2) zadań zleconych,
    3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami
        administracji  rządowej (zadań powierzonych), 
    4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia
         międzygminnego,
    5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia
         komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym
         jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym  
         podmiotom na podstawie umów.

§ 6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy  w     
    wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
 
1)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,  
     wydawania decyzji, postanowień, zarządzeń Wójta i innych aktów z
     zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności  
     prawnych przez organy Gminy,
 
2)     wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności
    faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
 
3)     zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania 
     oraz załatwiania skarg i wniosków.
 
4)     przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych   
     aktów organów Gminy,
5)     realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów  
     prawa oraz uchwał organów Gminy,
6)     zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady,
     posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze 
     Gminy,
7)     prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego
     wglądu w siedzibie Urzędu,
8)     wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym
     zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
 
         a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
         b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
         c) przechowywanie akt,
         d) przekazywanie akt do archiwów,
 
9)     realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy
     -  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 10:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5016