Treść

Rozdział  6
 
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI
 
§ 20

1. Do wspólnych zadań Referatów należy przygotowywanie materiałów oraz   
    podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w        
    szczególności:
 
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie
materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i
     jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich  zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów
     niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o
     realizacji zadań,
5) współdziałanie z Sekretarzem Gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia
     zawodowego pracowników danego referatu,
6)  przechowywanie akt,
7)  stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
9) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
10) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.
11) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w 
       zakresie zadań referatów.
 
2. Ogólne obowiązki kierowników Referatów jako przełożonych służbowych 
    określa Regulamin Pracy Urzędu.

§ 21

Do zadań Referatu Finansowego należy:
 
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy    
     oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów 
     budżetu Gminy,
 5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z
  zakresu sprawozdawczości,
 6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową  jednostek
     organizacyjnych gminy,
 7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9) rozliczanie inwentaryzacji,
 10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku 
       finansowego,
 11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i   
     prawnych,
 13) prowadzenie księgi inwentarzowej,
 14) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe  
     uiszczanie opłat z tym związanych.
 
Do zadań Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
1)  prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
2)  gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze
     stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych 
     składanych organowi podatkowemu,
3)  przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i
     opłat,
4)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej
     świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
5)  prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
6)  przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
7)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

§ 22

Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
 
1) łowiectwa,
2) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3) ochrony i kształtowania środowiska w tym:

a)  zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeń dotyczących  maszyn i urządzeń technicznych,
c) ochrony środowiska przed odpadami,
d) utrzymanie porządku i czystości,

4) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i  
    zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

5) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
6) nasiennictwa,
7) gospodarki wodnej, w tym zaopatrzenia w wodę,
8) ochrony powietrza atmosferycznego.
 
         Do zadań Referatu w zakresie gospodarki gruntami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z:
 
1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i 
    przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę,    
    w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,           
    dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na     
    cele szczególne,
2) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa
   użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
4) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacją gruntów,
6) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych, 
7) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami
    określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8) wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
9) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
 
         Do zadań Referatu należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej,  a w szczególności dotyczące:
 
1) administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem
lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, 
2) dodatków mieszkaniowych,
3) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz  
    zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych    
    z zakładów karnych,  
4) zarządu nieruchomościami wspólnymi,
5) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych, 
6) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej, 
7) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
9) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
10) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych.

§ 23

          Do zadań stanowiska ds. Obsługi Organów Gminy  należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji  oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
 
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami
    materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych  
    materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od
   Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem  
   sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej
    komisji.
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez 
    radnych.
9) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących  
radnymi.
10)prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.

§ 24

         Do zadań stanowiska ds. Obsługi Szkół należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
 
1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kształtowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjum,
4) przygotowanie do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych  szkół
    podstawowych i gimnazjum,
5) zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
6) przygotowania do powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie
 gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
7) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami  m.in. spraw tworzenia,
    łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz  
    zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie 
    spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek
    publicznych,
8) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i
wypoczynku.

§ 25

        Do zadań Sekretariatu  należy zapewnienie obsługi organizacyjnej  Wójtowi i Sekretarzowi  oraz sprawy kancelaryjno-techniczne,  a w szczególności:
 
1)    przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i
       wewnątrz Urzędu, 
2)    prowadzenie ewidencji korespondencji,
3)    prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych   
       pism wpływających do Urzędu,
 4)   przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych 
       przez Wójta i Sekretarza,
 5)   prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 6)   prowadzenie archiwum zakładowego,
 7)   przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz 
       organizowanie ich kontaktów z Wójtem, lub Sekretarzem bądź kierowanie      
       ich do właściwych referatów,
 8)   zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały 
       biurowe i kancelaryjne,
 9)   prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
10)  prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
11)  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
12)  wydawanie zaświadczeń.

§ 26

1. Do zadań stanowiska ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  należą   
sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 
2. Zadania określone w ust. 1 obejmują w szczególności:
 
1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie   
     odpisów i wyrysów,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania  
     przestrzennego,
6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
7) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z  
     ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i   
     zagospodarowania terenu,
10)prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  
     terenu,
11)rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych
     przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności  
     z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
12)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i
     obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

§ 27

         Do zadań stanowiska ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należą sprawy dotyczące w szczególności:
 
1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) postępowań cywilnych i karnych, w tym:

a) ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia 
    alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,    
b) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu
    kuratora, 
c) udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji ,

3) zgromadzeń,
4) zbiórek  publicznych.

§ 28

         Do zadań stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Wojskowych należą sprawy związane z obronnością kraju,  a w szczególności dotyczące:
 
 1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, klęsk 
     żywiołowych  i innych zdarzeń,
 2) współdziałania z organami wojskowymi,
 3) administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 4) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem
     rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego 
     żywiciela,
  5) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie 
     rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat  
     eksploatacyjnych,
  6) tworzenia formacji obrony cywilnej,
  7) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
  8) świadczeń na rzecz obrony,
  9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
10) zakwaterowania sił zbrojnych,
11) ochrony przeciwpożarowej Gminy i Urzędu.
 
         W zakresie Działalności Gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:
1) ewidencją przedsiębiorców,
2) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu
   zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określanie stref cen 
   obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i  
   bagażowymi,
4) ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
5) targami i targowiskami,
 
         W zakresie Kultury i Rekreacji należą sprawy związane z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
 
1)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr 
     kultury,
2)  nadzór nad funkcjonowaniem domków wypoczynkowych,
3)  wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 29

1. Do zadań stanowiska ds. Dróg Publicznych należy prowadzenie spraw
    związanych z zarządzaniem drogami gminnymi.
2. Zadania określone w ust. 1 obejmują w szczególności:
 
    a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów 
        Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
    b) projektowanie przebiegu dróg,
    c) budowę, modernizację i ochronę dróg,
    d) zarządzanie drogami,
    e) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów  
        drogowych na cele niekomunikacyjne,
    f) koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg  
        publicznych,
    g) dbałość o zimowe utrzymanie dróg.

§ 30

Do zadań stanowiska pracy ds. Świadczeń Rodzinnych należy:
1) przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i dodatki mieszkaniowe,
2) prowadzenie rejestru wniosków,
3) wydawanie decyzji w sprawach przyznania lub odmowy świadczeń,
4) sporządzanie list wypłat,
5) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych,
6) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych
do ZUS,
7) prowadzenie innej dokumentacji ( rejestry, karty świadczeń),

§ 31

Do zadań stanowiska pracy ds. Informacji Publicznej należy pełnienie funkcji głównego administratora podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a w szczególności:

1) zarządzanie prawami dostępu do poszczególnych redaktorów BIP,
2) codzienna analiza dzienników zmian w BIP,
3) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad aktualizowaniem BIP przez redaktorów,
4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP w Internecie,
5) przekazywanie do MSWiA informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej 
    BIP oraz powiadamianie tegoż ministerstwa o zmianach w treści BIP,
6) koordynowanie kontaktów roboczych z Operatorem w zakresie funkcjonowania systemu
    BIPLO.

Ponadto do zadań stanowiska należy stałe monitorowanie informacji zamieszczanych w Internecie a niezbędnych do właściwego funkcjonowania Gminy.

W zakresie zamówień publicznych do zadań stanowiska należy:

1) prowadzenie rejestru faktur,
2) monitorowanie wysokości udzielonych zamówień publicznych,
3) sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

§ 32

Do zadań stanowiska ds. Informatyzacji  Urzędu należy m.in.:
1) dbałość o stan sprzętu komputerowego w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
2) dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego oraz licencjonowa-
nego oprogramowania,
3) tworzenie i stałe aktualizowanie strony www urzędu.

§ 33

Do zadań Radcy prawnego należy m.in.:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych stanowionych przez radę i wójta,
2) rozstrzyganie spraw spornych będących w kompetencji działania urzędu,
występowanie w imieniu Gminy przed sądami.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 10:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5389