Treść

Rozdział  5
 
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY
 
§ 17

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
 
1)     reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,
2)     prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i  
     wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich
     pracowników Urzędu,
5)     zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne  
     Urzędu oraz jego pracowników,
6)     okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z 
udziałem wszystkich pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania   i realizacji zadań,
7)     koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz
     organizowanie ich współpracy,
8)     rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami
     organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
9)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut
     Gminy  nie stanowi inaczej, 
10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 
11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, 
12) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu
          decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu   
          administracji publicznej,
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników
          samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego  
          imieniu decyzji administracyjnych oraz kierowników jednostek
          organizacyjnych,
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników
           Urzędu czynności kancelaryjnych,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy 
           prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 18 

1. Sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta   
    lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez
    Wójta.
2. Sekretarz wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
3. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie  sprawnego funkcjonowania Urzędu 
    a w szczególności:
 
     1)  opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
     2)  opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy
     3)  opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
     4)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw 
          związanych z doskonaleniem kadr,
      5)  przedkładanie Wójtowi  propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
      6)  wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników
          bezpośrednio mu podległych,
      7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem  
          środków trwałych,
      8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
      9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
    10) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
    11) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
     pracy oraz akt osobowych pracowników,
    12) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
    13) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności    
          z zakresu prawa pracy,
    14) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen
          kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
    15) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
    16) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu            
          jako pracodawcy,
    17) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 
4. Do zadań Sekretarza  w zakresie BHP należy pełnienie funkcji doradczych i
    kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:

    1)  okresowa analiza stanu bhp,
    2)  stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
    3)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
    4)  zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
    5)  przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji 
         dotyczących bhp,
    6)  rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
    wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań   
    środowiska pracy,

7) udział w dochodzeniach powypadkowych,
8) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
 
 5. Do Sekretarza  jako Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych 
     należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w  
     szczególności:
 
     1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
     2) ochrona systemów i sieci informatycznych,
     3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
     4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o 
         ochronie tych informacji,
     5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
     6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
     7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
    8) prowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

§ 19 

Do zadań  Skarbnika należy:
 
1)  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie   
     rachunkowości,
2)  kierowanie pracą Referatu Finansowego,
 3)  nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie 
      zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do 
      dokonywania kontrasygnaty,
  5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
  6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 
      wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
  8) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe
      uiszczanie opłat z tym związanych,
  9) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych pracowników.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 10:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5057