Opłata targowa

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337), art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 844), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758) ustalono wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na terenie gminy na 2007 rok w wysokości :

1/ za sprzedaż z  samochodu dostawczego           - 15,00 zł
2/ za sprzedaż z  samochodu osobowego             - 15,00 zł
3/ za sprzedaż z  ciągnika rolniczego z przyczepą  - 15,00.zł
4/ za sprzedaż z  woza konnego                          - 10,00 zł
5/ za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki                  -   5,00 zł

___________________________________________________________________

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

Pobierają ją inkasenci – sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia, z której rozliczają się w ciągu 7 dni od pobrania opłaty.


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (6 grudnia 2006)
Opublikował: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 10:11:41)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 10:55:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1597