Opłata administracyjna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ), art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, 1199 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 844), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758 ) wprowadzono opłatę administracyjną na 2007 rok za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, a wykonywane przez organy podległe radzie gminy :

 

1/ za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy w wysokości                                           - 190,00 zł
2/ za wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Rypin w wysokości                                 -  190,00 zł
                                    

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie urzędu gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (6 grudnia 2006)
Opublikował: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 10:25:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 11:29:43)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2257