Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2007 rok zostały uchwalone na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337),  oraz art.10 ust.1, art.12 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku ( M.P. Nr 72, poz.721) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758) :

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
    a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        -           430,00 zł,
    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     -           720,00 zł
    c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton           -           850,00 zł,
 
2/ od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie                         -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi – trzy                          -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej             -        1.500,00 zł,


    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – dwie                         -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi – trzy                          -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej             -        1.700,00 zl,


    c) równej lub wyższej niż 26 ton :
       - o liczbie osi - dwie                          -           1.700,00 zł,
       - o liczbie osi - trzy                           -           1.700,00 zł,  
       - o liczbie osi - cztery i więcej             -           1.700,00 zł,
 

3/ od samochodów ciężarowych z innym system zawieszenia osi jezdnych o
    dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej  lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi- dwie                           -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi – trzy                           -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej             -         1.500,00 zł,


    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – dwie                          -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi – trzy                           -        1.500,00 zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej              -        1.700,00 zł,


    c) równej lub wyższej niż 26 ton :
        - o liczbie osi - dwie                         -           2.202,37 zł,
        - o liczbie osi - trzy                          -           2.202,37zł,  
        - o liczbie osi - cztery i więcej            -           2.202,37zł,
 

4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony            -        1.100,00 zł,
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                -        1.100,00 zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                   -        1.100,00 zł,
 
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie                        -        1.400,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy                          -        1.400,00 zł,


    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
       - o liczbie osi – dwie                         -        1.400,00 zł,
       - o liczbie osi – trzy                          -        1.700,00 zł,

    c) wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – dwie                         -        1.800,00 zł,
       - o liczbie osi – trzy                          -        2.100,00 zł,
 
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie                          -        1.400,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy                           -        1.400,00 zł,


    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi – dwie                       -        1.739,92 zł,
        - o liczbie osi - trzy                        -        1.739,92 zl,


    c) wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – dwie                        -        2.100,00 zł,
       - o liczbie osi – trzy                         -        2.400,00 zł,
 
7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
    masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością
    rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 700,00 zł
 
8/ od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
    równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - jedna                       -           700,00 zł,
        - o liczbie osi - dwie                         -           700,00 zł,  
        - o liczbie osi - trzy                          -           700,00 zł,
 

    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton: 
        - o liczbie osi – jedna                      -            800,00 zł,
        - o liczbie osi – dwie                        -            850,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy                         -             850,00 zł,


    c) równej lub wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – jedna                         -        1.100,00 zł,
       - o liczbie osi – dwie                           -        1.100,00 zł,
       - o liczbie osi - trzy                            -         1.100,00 zł,


9/ od przyczep lub naczep z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - jedna                        -           800,00 zł,
        - o liczbie osi - dwie                          -           800,00 zł,  
        - o liczbie osi - trzy                           -           800,00 zł,
 


     b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi – jedna                     -            900,00 zł,
         - o liczbie osi – dwie                       -         1.200,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy                        -          1.200,00 zl,


     c) wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi – jedna                        -        1.600,00 zł,
         - o liczbie osi – dwie                          -        1.600,00 zł
         - o liczbie osi - trzy                            -        1.200,00 zl,


10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
      a) mniejszej niż 30 miejsc                 -            800,00 zł,
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     -        1.800,00 zł.

_______________________________________________________________

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
- środki transportowe gminy stanowiące jej wlasność i wykorzystywane przez gminę i jednostki organizacyjne gminy,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej 3,5 tony.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (6 grudnia 2006)
Opublikował: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 12:17:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1212