Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok zostały uchwalone na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758) :

1/ od budynków lub ich części :
    a) mieszkalnych lub ich części  - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
        - 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
        kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł od 1 m2 powierzchni
        użytkowej,
 
    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie udzielania
        świadczeń zdrowotnych –  3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
        działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
        1,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    f)  letniskowych – 6,00 zł,  od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
 
2/ od budowli – 2 % ich wartości; 
 
3/ od gruntów :
    a)  związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza
         lub leśna bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów –
         0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
 
    b)  pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
         3,50 zł od 1 ha powierzchni,
 
    c)  pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
         działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
         0,20 zł od 1 m2 powierzchni.

________________________________________________________________________________

Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub na konto   
bankowe.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wywarzania wody i
  odprowadzania ścieków będących w użytkowaniu gminy Rypin,
- nieruchomości zajęte na potrzeby bibliotek gminnych.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (6 grudnia 2006)
Opublikował: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 14:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1904