Kompetencje :

Do zadań Referatu Finansowego należy:
 
 1)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy    
       oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2)   udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3)   zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4)   uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów 
       budżetu Gminy,
 5)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z
       zakresu sprawozdawczości,
 6)   sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową  jednostek
       organizacyjnych gminy,
 7)   prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8)   prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9)   rozliczanie inwentaryzacji,
 10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku 
       finansowego,
 11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i   
       prawnych,
 13) prowadzenie księgi inwentarzowej,
 14) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe  
       uiszczanie opłat z tym związanych.
 

Do zadań Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

1)  prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
2)  gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze
     stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych 
     składanych organowi podatkowemu,
3)  przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i
     opłat,
4)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej
     świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
5)  prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
6)  przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
7)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 12:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9499