Kompetencje

Do zadań Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
 
1) łowiectwa,
2) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3) ochrony i kształtowania środowiska w tym:

a)  zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeń dotyczących  maszyn i urządzeń technicznych,
c) ochrony środowiska przed odpadami,
d) utrzymanie porządku i czystości,

4) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i  
    zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

5) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
6) nasiennictwa,
7) gospodarki wodnej, w tym zaopatrzenia w wodę,
8) ochrony powietrza atmosferycznego.
 
         Do zadań Referatu w zakresie gospodarki gruntami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z:
 
1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i 
    przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę,    
    w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,           
    dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na     
    cele szczególne,
2) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa
   użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
4) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacją gruntów,
6) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych, 
7) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami
    określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8) wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
9) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
 
         Do zadań Referatu należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej,  a w szczególności dotyczące:
 
1) administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem
lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, 
2) dodatków mieszkaniowych,
3) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz  
    zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych    
    z zakładów karnych,  
4) zarządu nieruchomościami wspólnymi,
5) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych, 
6) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej, 
7) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
9) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
10) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 12:24:27)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (5 grudnia 2008, 10:16:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8354