Kompetencje

Do zadań stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Wojskowych należą sprawy związane z obronnością kraju,  a w szczególności dotyczące:
 
 1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, klęsk 
     żywiołowych  i innych zdarzeń,
 2) współdziałania z organami wojskowymi,
 3) administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 4) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem
     rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego 
     żywiciela,
  5) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie 
     rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat  
     eksploatacyjnych,
  6) tworzenia formacji obrony cywilnej,
  7) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
  8) świadczeń na rzecz obrony,
  9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
10) zakwaterowania sił zbrojnych,
11) ochrony przeciwpożarowej Gminy i Urzędu.
 
         W zakresie Działalności Gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:
1) ewidencją przedsiębiorców,
2) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu
   zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określanie stref cen 
   obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i  
   bagażowymi,
4) ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
5) targami i targowiskami,
 
         W zakresie Kultury i Rekreacji należą sprawy związane z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
 
1)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr 
     kultury,
2)  nadzór nad funkcjonowaniem domków wypoczynkowych,
3)  wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 12:30:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6915